Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej (USZJK PW) jest zgodny z podstawowymi zasadami zarządzania jakością oraz z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia PW, zatwierdzonej uchwałą Senatu PW.

Procesy

Więcej informacji uzyskasz po zalogowaniu się

Raportowanie

Więcej informacji uzyskasz po zalogowaniu się

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji to narzędzie służące do opisu i klasyfikowania kwalifikacji ze względu na poziomy osiągnięć scharakteryzowane wedle przyjętych w danym kraju zestawów kryteriów mających jasne odniesienia do ram europejskich.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej