Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Kierują wielkimi firmami, zakładają małe i średnie przedsiębiorstwa, są politykami, profesorami wyższych uczelni w Polsce i poza jej granicami. Wielowymiarowa jakość kształcenia, umożliwiająca zdobywanie szerokiej wiedzy, umiejętności specjalistycznych do późniejszej pracy oraz rozwijanie własnych zainteresowań, sprawia, że dyplom Politechniki Warszawskiej jest rozpoznawalny na rynkach międzynarodowych. Umiejętne rozbudzanie ambicji naukowych studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich, jak również konstruktywne powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi dają doskonałe rezultaty.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej

budynek-PW-mietowy
Polityka Jakości Politechniki Warszawskiej

Oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Sukcesy i osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej dowodzą wysokiego poziomu nauczania i dbałości o wpajanie podstaw przedsiębiorczości.

Struktura organizacyjna

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej (USZJK PW) jest zgodny z podstawowymi zasadami zarządzania jakością oraz z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.

Strefa studenta oraz doktoranta

Politechnika Warszawska to uczelnia, która stwarza przestrzeń do rozwoju. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne, dzięki czemu są pożądanymi na rynku pracy specjalistami

Badania naukowe

Badania naukowe są obok nauczania głównym elementem misji Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest ważnym ośrodkiem rozwoju nauki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zaawansowanych technologii.

Relacje PW z otoczeniem zewnętrznym

Dobrze rozwinięta współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno- gospodarczym owocuje nie tylko lepszym dopasowaniem oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy, ale również ułatwia przepływ wiedzy jak i innowacji pomiędzy Uczelnią a gospodarką.

Skróty

Skróty do najważniejszych stron Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej